Frequently Asked Question

Veelgestelde vragen met antwoorden:


Verplicht professioneel onderhoud biedt u diverse voordelen. Allereerst biedt het zekerheid.
Zekerheid dat uw noodverlichtingsinstallatie op cruciale momenten correct functioneert. U
garandeert de aanwezige personen een veilige vluchtweg bij eventuele calamiteiten.
 
Professioneel onderhoud heeft echter ook een heel praktische kant voor u, als eigenaar of
beheerder. Bij een goede uitvoering verlengt regelmatig onderhoud de levensduur van de
componenten. Deskundig onderhoud verdient zich dus op termijn terug.
Door het aangaan van onderhoudsovereenkomsten blijft het contact met de afnemer en/of de gebruiker bestaan. De aanbieder van de onderhoudsdienst houdt tevens een vinger aan de pols, zodat bij eventuele vervanging of uitbreiding er direct advies kan worden verleend.
 
Een veel gestelde vraag, als het gaat om het aanbieden van onderhoudsovereenkomsten, is: “Waar staat voorgeschreven dat ik jaarlijks onderhoud dien te plegen en een logboek van de noodverlichtingsinstallatie moet bijhouden?”.
 
Onderhoud wordt voorgeschreven in het Bouwbesluit (met name artikel 1.16 lid 1b) en in het ARBO besluit.
 
Bouwbesluit 2012:
Artikel 6.22 Aansturingsartikel
1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen.
2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.22 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.
 
Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen
1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. 
2. Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding is niet hoger dan 1,5 m boven de vloer aangebracht en de afstand tussen twee vluchtrouteaanduidingen is niet meer dan 25 meter, gemeten langs de tunnelwand. 
3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats. 
4. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. 
5. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie niet zijnde noodverlichting als bedoeld in artikel 6.3, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaar-heidseisen niet van toepassing. 
6. Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde route als bedoeld in afdeling 2.12 is uitgevoerd in de kleur groen, RAL 6024. 
7. Bij een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het tweede lid is goed zichtbaar aangegeven de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de tunnelbuis of, indien die loopafstand korter is, de loopafstand tot de meest nabije toegang als bedoeld in het zesde lid.
 
Artikel 1.16 Zorgplicht 
1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 
2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.
 
Arbobesluit:
Artikel 3.7. Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
1.Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels.
2.Nooduitgangen kunnen te allen tijde worden geopend.
3.Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen zijn op eenvoudige wijze van binnen- uit naar buiten toe te openen.
4.Schuif- en draaideuren worden niet als nooduitgang gebruikt.
5.De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting.
6.De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde.
 
Artikel 3.9. Noodverlichting
Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting. Indien noodverlichting niet mogelijk is, beschikken de werknemers over individuele verlichting.
 
- Om de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval te handhaven. Oude of kapotte buizen hebben een slechte of zelfs helemaal geen lichtopbrengst 
- Omdat er hogere stromen kunnen ontstaan, waardoor de elektronica printplaten sneller verouderen of zelfs defect raken. 
 
- Merk, kleur en specificaties van de lichtbronnen 
- Brandduur (FL-buizen branden continu of alleen bij een netspanninguitval) 
- De frequentie waarin de FL-buizen in noodbedrijf worden geschakeld. 
- FL-buizen met een verwachte brandduur van minimaal 8000 uur verdienen de voorkeur, zodat het vervangingsmoment wordt uitgesteld. 
- Kies voor de kleurnummers 830 of 840. Deze buizen zijn doorgaans van een beter kwaliteitsniveau. 
- Defecte FL-buizen dienen we uiteraard direct te vervangen. Het noodverlichtingarmatuur kan met een defecte FL-buis immers niet correct functioneren tijdens netspanningsuitval, met alle eventuele gevolgen van dien. 
 
- Om de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval te handhaven. 
- Om de voorgeschreven brandduur van 1 of 3 uur (afhankelijk van het armatuurtype) te halen. 
- Omdat bij defecte batterijen hogere stromen kunnen gaan lopen, waardoor de elektronica printplaten sneller verouderen of zelfs defect kunnen raken. 
 
- Het merk en de technische specificaties van de batterijsets. 
- De frequentie en de tijdsduur waarin de armaturen in noodbedrijf worden geschakeld. 
- Omgevingstemperatuur. Een hoge omgevingstemperatuur veroorzaakt een verminderde capaciteit. 
- Onderhoud dat gepleegd wordt op het complete noodverlichtingarmatuur. 
 
- Indien we de batterijen niet jaarlijks geheel ontladen, dienen we ze preventief iedere drie jaar te vervangen. Ontladen we de batterijen wel ieder jaar in het geheel (zoals het geval is bij ZT of AFT armaturen) dan kunt u de sets iedere vier jaar preventief vervangen. 
- Defecte batterijen dienen we direct te vervangen. Het noodverlichtingarmatuur functioneert immers niet correct bij een netspanninguitval. Dit met alle gevolgen van dien. 
 
- Kies voor batterijensets die voldoen aan de door de producent gestelde hoge eisen en specificaties. 
- Pleeg regelmatig onderhoud. Ontlaad batterijen in de armaturen minstens één keer per jaar, door het armatuur in noodbedrijf te schakelen (minimaal één of drie uur afhankelijk van het type). Armaturen, die zijn voorzien van een VanLien ZelfTest (ZT) of een Kagenaar Automatische Functie Test (AFT) ontladen de batterijen automatisch twee maal per jaar. 
 

Het is sterk aan te raden om originele batterijsets te gebruiken. Imitatiebatterijen kunnen verschillende problemen veroorzaken zoals:

- onvoldoende van kwaliteit om 4 jaar goede werking te kunnen garanderen

- onvoldoende van kwaliteit waardoor lekkage ontstaat

- niet passend in het armatuur waardoor aansluiten wordt bemoeilijkt

- niet de geschikte capaciteit van de batterijsets voor het armatuur

Fout: amateuristisch aangesloten imitatiebatterijen

Er kunnen diverse gebreken ontstaan bij noodverlichting, zoals:
- Defecte FL buizen of LEDs
- Defecte batterij waardoor onvoldoende brandtijd is gewaarborgd bij vluchten
- Defecte printplaat
- Beschadiging armatuur
- Verkeerd pictogram
- Foutieve plaatsing armatuur
 
Professioneel onderhoud bied u de volgende zekerheden voor een veilige installatie:
- Deskundig jaarlijks onderhoud
- Professioneel onderhoud geeft u de zekerheid dat uw verantwoordelijkheid is ingedekt
- Door professioneel onderhoud heeft u een logboek dat voldoet aan alle eisen
- Professioneel onderhoud verlengt de leverduur van het armatuur en verlaagt de Total Cost of Ownership
 
 
 

Stel uw vraag


Naam:
E-mail:
Vraag:


Contact: telefoon 020-2050749fax 020-2050784info@noodverlichtingOK.nl